Thursday, 28 October 2021

โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นางสาววารินทร์ นำภา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ จัดการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสริมสร้างทักษะเป็นการออกกำลังกายให้เด็กๆกล้าแสดงออก และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอ​แม่ทา จังหวัดลำพูน