Monday, 18 October 2021

โครงการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการจัดโครงการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการน้ำเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง โดยมีนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดโครงการ