Wednesday, 28 September 2022

โครงการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบหมายนายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งดำเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า