Wednesday, 28 September 2022

โครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการจัดโครงการคัดแยกขยะ เพื่อให้ความรู้ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนโดยใช้หลัก 3Rs และสอนการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ EM ball จากเศษใบไม้ ขยะเปียกในครัวเรือน ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในการนี้ นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในการเปิดการอบรมและนายรังสรรค์ กันทาธง ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯเป็นผู้กล่าวรายงาน และวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า