Thursday, 30 June 2022

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน(รอบที่ 2) ของ สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการของภาครัฐและสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐ

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้รับแจ้งจากอำเภอแม่ทาให้เผยแพร่แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน(รอบที่ 2) ของ สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการของภาครัฐและสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐ ในการนี้ จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เข้าไปกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจดังกล่าว ตาม Link ด้านล่าง opdc.csn.cx/welcome