Monday, 18 October 2021

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลทาสบเส้า (One Stop Service)

ขอประชาสัมพันธ์ คำสั่งเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลทาสบเส้า (One Stop Service) ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)