Tuesday, 27 September 2022

แจ้งปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอแจ้งปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 11 วัน ตามประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า กรณีพิเศษเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564