Tuesday, 27 September 2022

แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 10 หมู่บ้าน ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้