Thursday, 30 June 2022

แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ทำการ ประจำเดือน มกราคม 2565

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ทำการ ประจำเดือน มกราคม 2565 เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 10 หมู่บ้าน ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้