Thursday, 28 October 2021

แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2563

แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2563

 ➡️เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

 👉 ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)

 👉ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 กรกฎาคม 2563

 🔴 ได้รับเงินอุดหนุนฯ ตรงงวด จำนวน 600 บาท

🔴 สำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนฯ ตกเบิกให้กับผู้มีสิทธิ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

🙏🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 🙏🙏

 ✅สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

 ✅ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง