Wednesday, 28 September 2022

เปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลทาสบเส้า

วันที่ 15- 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดดำเนินโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลทาสบเส้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการถอดบทเรียนแห่งความสำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนทาสบเส้า การสร้างแบรนด์บรรจุภัณฑ์และการขายสินค้าออนไลน์และการเตรียมความพร้อม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน OTOP เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เจ้าของผลิตภัณฑ์ชุมชนได้นำไปปรับใช้และการทำให้การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนประสบความสำเร็จ ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดการอบรม