Monday, 18 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า

เทศบาลตำบลทาสบเส้า แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลทาสบเส้าตามที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้ามอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป