Thursday, 30 June 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค)

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00 -12.00 น. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) ณ หอประชุมอำเภอแม่ทา จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างถูกต้อง