Tuesday, 27 September 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า เข้ารับเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายแสวง เนฝั้น ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า เข้ารับเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลทาสบเส้า จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน เป็นเงินจำนวน 10,700 บาท

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์