Wednesday, 28 September 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกพื้นที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำเดือน มกราคม 2564

08 Jan 2021
139

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 เจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกพื้นที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่ดี เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่ดี สามารถให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยของประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมขยะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน