Monday, 18 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกเยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวยากจน หมู่ที่ 13 บ้านทาดง

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.63 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวยากจน ด.ช.คณนาถ ปละอุด หมู่ 13 ร่วมกับ อำเภอแม่ทา กิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ศุนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว และการประสานส่งต่อเพื่อเรียนโรงเรียนประจำ