Thursday, 28 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ส่งมอบวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจนับและส่งมอบวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ จำนวน 2 ราย (ผู้พิการ หมู่ที่ 2 บ้านแม่สะป้วด จำนวน 1 ราย และผู้พิการ หมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน จำนวน 1 ราย) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน