Thursday, 28 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายได้จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานปี 62

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้ามอบหมาย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงอำเภอแม่ทา ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายได้จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานปี 62 ในหมู่บ้านจำตาเหิน ทาร้องเรือ ดอยสารภีและบ้านดง จำนวนทั้งสิ้น 21 ครัวเรือน เพื่อประสานความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ครอบครัวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป