Monday, 18 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงและการชี้แจงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายรังสรรค์ กันทาธง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยนางสาวพิกุล เตชะปัน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านทาดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงและการชี้แจงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) และโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบลในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง