วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินตรวจเยี่ยม “หมู่บ้านรักษาศลี 5” ต้นแบบ จังหวัดลำพูน

วันที่ 27 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศลี 5 “ต้นแบบ จังหวัดลำพูน ณ วัดอรัญญาราม บ้านแม่สะป๊วด หมู่ 2 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน