Monday, 18 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว 90 วัน ปลูกผักสวนครัว

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา นางนิตยา ดีสุวรรณ์ พัฒนาการอำเภอแม่ทา ร่วมด้วยท้องถิ่นอำเภอแม่ทา ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก นักพัฒนาสาม ประสาน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 “ขยายผลการปลูกผักสวนครัวสู่วัดหรือศาสนสถาน เพื่อเป็นตัวอย่างและส่งเสริมให้ประชาชนได้ปลูกผักกินเองในครัวเรือน โดยเฉพาะในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงในการออกนอกบ้านเนื่องจากมีคลังอาหารของครัวเรือน ณ วัดป่าพระพุทธวิสุทธิญาณมงคล สาขาวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน