Thursday, 30 June 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า รับประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “สะอาดสู่ความยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “สะอาดสู่ความยั่งยืน” โดยได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอน “ตามแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืนประจำปี 2563” จากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน สำหรับเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563 บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่จังหวัดลำพูนได้จัดทำแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563 และได้ร่วมต่อยอดความสำเร็จการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำพูนให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และนำไปสู่ความยั่งยืน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานที่จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด 2 ปีซ้อน โดยดำเนินการภายใต้ 3 โครงการ ได้แก่โครงการจังหวัดปลอดขยะเปียกสู่ความยั่งยืน, โครงการ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” สู่ความยั่งยืน และโครงการ “คนลำพูนร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และหลอดพลาสติก” สู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์