Thursday, 28 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 10 ก.ค.63 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 10 หมู่บ้านจำนวนทั้งสิ้น 562 คน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้รับเงินในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด