Wednesday, 20 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ด้วยเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อาศัยอำนาจตามความในมาตร 49 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 23 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน (ก.ท.จ.)ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 18 และ ข้อ 19 ประกอบกับมติที่ประชุม ก.ท.จ.ลำพูน ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และประกาศเทศบาล  ตำบลทาสบเส้า เรื่อง การใช้กรอบอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ)