Wednesday, 28 September 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประจำปีภาษี พ.ศ.2563

11 Dec 2019
883

เทศบาลฯ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ ผู้ครอบครอง/ ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิงปลูกสร้างในเขตหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายละเอียดแนบท้าย) จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน