Thursday, 28 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

ด้วยเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1 จำนวน 4 ตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด เทศบาลตำบลทาสบเส้า (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย)