Monday, 18 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยมีนายรังสรรค์ กันทาธง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในการประชุม