Thursday, 30 June 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางละบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านร้องเรือ

เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางละบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านร้องเรือ บริเวณถนนข้างบ้านนายแสง แสนโส ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ