วันพุธ, 22 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำราษฎรในพื้นที่ รับมอบเงินสงเคราะห์รายบุคคลกองทุนคุ้มครองเด็กให้แก่เด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำราษฎรในพื้นที่ รับมอบเงินสงเคราะห์รายบุคคลกองทุนคุ้มครองเด็กให้แก่เด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม จากนางสาวประภากร โกมลมิศร์ รักษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดลำพูน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์