Wednesday, 28 September 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระเบียบวาระการประชุมตามเอกสารแนบ