Monday, 18 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำลำคลองในพื้นที่ ณ ริมลำน้ำแม่ทา

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำลำคลองในพื้นที่ ณ ริมลำน้ำแม่ทา หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีการกำจัดจอกแหนและวัชพืชในแม่น้ำ เพื่อให้ริมแม่น้ำสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย