Monday, 18 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 62 คน ดำเนินการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ดูแลสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดใบไม้ บริเวณถนนสาธารณะตั้งแต่บริเวณถนนหมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน เชื่อมถนนหมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (เส้นข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า) ผ่านถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ทาสบเส้า และทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลทาสบเส้า คอยเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้จัดให้มีการวัดไข้และแจกถุงมือยางเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารหน่วยงาน พนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตนเอง ได้ฝีกตนเองในด้านต่างๆ  เช่น  ความมีวินัยในตนเอง   การรู้จักบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ   การตรงต่อเวลา    การอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เสริมสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ มีทัศนคติ มีค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น