Thursday, 28 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

วันที่ 13 มีนาคม 2563 กองสว้สดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่ออบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ ให้กับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แกนนำกลุ่มสตรี อสม. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า