วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2563 บ้านทาดง หมู่ที่ 13

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดโครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2563 โดยดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพจกขยะเปียก การสร้างนวัตกรรมจากขยะรีไซเคิล ให้กับประชาชนบ้านทาดง หมู่ที่ 13 ตำบลทาสบเส้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบริหารจัดการขยะในชุมชน ลดประมาณขยะมูลฝอย และเพิ่มมูลค่าขยะสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการคัดแยกขยะในชุมชนอย่างต่อเนื่อง