Friday, 12 August 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดการประชุม อปพร.เทศบาลตำบลทาสบเส้า

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการจัดการประชุม อปพร.ทต.ทาสบเส้า โดยมีนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าเป็นประธานในการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.แทนชุดเดิมที่หมดวาระเพื่อให้เป็นปัจจุบันและเกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางว่าด้วยคณะกรรมการการประสานงานศูนย์ อปพร. พ.ศ.2549