Wednesday, 20 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้าโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้และดูแลความสะอาดบริเวณถนนสองข้างทาง ตั้งแต่บริเวณศาลาเอนกประสงค์บ้าน หล่ายทา หมู่ที่ 9 จนถึงหน้าวัดหล่ายทา หมู่ที่ 9 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อปรับภูมิทัศน์สองข้างทางให้สวยงาม