Monday, 18 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้าได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงฆ่าสัตว์(เก่า) หมู่ที่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดสถานที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกต้นไม้ สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อปกปักพื้นที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมให้คงอยู่ อีกทั้ง เป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของบุคลากรเทศบาลตำบลทาสบเส้าในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ที่ควรค่า เพื่อให้คงอยู่สืบต่อไป