Monday, 18 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมคันกั้นน้ำแม่ทา

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมคันกั้นน้ำแม่ทา โดยร่วมกันกับประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า บำเพ็ญประโยชน์นำทรายบรรจุกระสอบวางเป็นแนวกั้นน้ำ โดยกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณใกล้สะพานลำน้ำแม่ทา หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน กิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารหน่วยงาน พนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตนเอง ได้ฝีกตนเองในด้านต่างๆ  เช่น  ความมีวินัยในตนเอง   การรู้จักบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ   การตรงต่อเวลา    การอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เสริมสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ มีทัศนคติ มีค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น