Thursday, 28 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ โรงเรียนบ้านหล่ายทา เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจของวัยรุ่น ปัญหาและผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กนักเรียนชั้นป.4-ป.6 จำนวน 30 คน