Monday, 18 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดอบรมตามโครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพชมรมคนพิการ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดอบรมตามโครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพชมรมคนพิการเทศบาลตำบลทาสบเส้า กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมคนพิการ โดยการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งชมรมคนพิการ บทบาทหน้าที่ของชมรม และการศึกษาดูงานชมรมคนพิการ ณ ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลริมปิง โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการชมรมคนพิการและคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการรวมทั้งสิ้น 20 คน