Thursday, 30 June 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับกอ.รมน.จังหวัดลำพูน และสนง.ปภ.จ.ลำพูน จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย และแผนเผชิญเหตุอุทกภัย อัคคีภัย ภาพรวมการฝึกปฏิบัติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน