Wednesday, 28 September 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดอบรมตามโครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพชมรมคนพิการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดอบรมตามโครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพชมรมคนพิการ ประจำปี 2563 โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ สวัสดิการคนพิการ ความสำคัญของชมรมคนพิการ และการคัดเลือกคณะกรรมการชมรมคนพิการ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ 10 หมู่บ้าน จำนวน 40 คน