Thursday, 28 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่ทา ประจำเดือน มิถุนายน 2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่ทา ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณภายในอาคารสำนักงานเทศบาลฯ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบริเวณพื้นที่โดยรอบด้านในรั้วของสำนักงานเทศบาลฯ กิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารหน่วยงาน พนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตนเอง ได้ฝีกตนเองในด้านต่างๆ  เช่น  ความมีวินัยในตนเอง   การรู้จักบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ   การตรงต่อเวลา    การอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เสริมสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ มีทัศนคติ มีค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น