Thursday, 28 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถานศึกษา และหน่วยบริการสาธารณสุข ร่วมจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2563 โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 75 คน การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อป้องกันและลดการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) รายใหม่ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ โรคเอสด์และเพศศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน และเพื่อสร้างความตระหนักรู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงหรือลดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเอสด์และมีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้อง ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน