Monday, 18 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดได้ด้วยตนเอง และกระตุ้นให้ประชาชนในเขตเทศบาลตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน