Thursday, 28 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประจำเดือน พ.ย.62

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 62 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบล​ทาสบเส้า นำโดย นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลฯ และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดถนนสาธารณะเส้นทางถนนเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านดอนชัย, หมู่ 1 บ้านสบเส้า, หมู่ 9 บ้านหล่ายทาและหมู่ 3. บ้านศาลาแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน กิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารหน่วยงาน พนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตนเอง ได้ฝีกตนเองในด้านต่างๆ  เช่น  ความมีวินัยในตนเอง   การรู้จักบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ   การตรงต่อเวลา    การอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เสริมสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ มีทัศนคติ มีค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น