Wednesday, 20 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

การดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลตำบลทาสบเส้า มีการจัดกิจกรรม เป็นประจำทุกปี ซึ่งลักษณะการจัดงานดังกล่าว เป็นการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก อาจเกิดการแออัด และ ก่อให้เกิดการติดต่อและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้ง่าย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้างได้ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการติดต่อและการสัมผัสกับเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงของดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔