Thursday, 28 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้าได้ดำเนินการจัดทำ “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้าได้ดำเนินการจัดทำ “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และประชาชนสามารถร่วมแบ่งปันนำสิ่งของมาเติม ได้ที่ตู้ปันสุขบริเวณหน้าเทศบาลตำบลทาสบเส้า