Thursday, 30 June 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาดูแลสิ่งแวดล้อม บริเวณบ้านจำตาเหิน หมู่ที่ 5

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาดูแลสิ่งแวดล้อม บริเวณบ้านจำตาเหิน หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีกิจกรรมเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง ตัดหญ้าสนามกีฬาและตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารหน่วยงาน พนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตนเอง ได้ฝีกตนเองในด้านต่างๆ เช่น ความมีวินัยในตนเอง การรู้จักบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เสริมสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ มีทัศนคติ มีค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น