Wednesday, 28 September 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอแม่ทาและประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการลำพูนเมืองน่าเยือนบ้านเฮือนน่าอยู่

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอแม่ทาและประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการลำพูนเมืองน่าเยือนบ้านเฮือนน่าอยู่ โดยมีกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติหน้าสถานีรถไฟศาลาแม่ทา หมู่ที่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสวยงาม